Regulamin

Regulamin

1.

Regulamin świadczenia usług internetowych określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę Starflix Warsaw,, zwaną dalej Usługodawcą, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Regulamin określa zasady korzystania z usług rejestracji domen internetowych oraz zakładania i zarządzania kontami na serwerze.

Przed skorzystaniem z wybranej usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

2.

Regulamin – poniższy dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

Usługodawca – Starflix Warsaw

Usługobiorca – podmiot, który zamierza zawrzeć umowę o dokonanie rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej bądź innych usług internetowych.

Abonent – podmiot, który zawarł umowę o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny internetowej bądź innych usług internetowych.

Usługa – dokonane przez Usługobiorcę zlecenie, po zaakceptowaniu regulaminu.

Faktura pro forma – dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem opłaty za złożone zlecenie, stanowiący podstawę jej wniesienia.

Opłata – uiszczane z góry wynagrodzenie przez Usługobiorcę za wymienione w regulaminie Usługi.

Domena – niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych, zawierający nazwę oraz rozszerzenie.

3.

Złożenie zamówienia poprzez:

3.1. wypełnienie formularza na stronie internetowej:  Starflix Warsaw

3.2. telefoniczne zlecenie wykonania Usługi, nie jest równoznaczne z rozpoczęciem procesu rejestracji domeny. Potwierdzeniem jej posiadania jest wpis w bazie WHOIS, który dokonuje się po rejestracji wybranej domeny.

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek zmian w zamówieniu lub rezygnacji konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian poprzez panel administracyjny w dziale Zamówienia. Usługi są rejestrowane automatycznie i nie będą uwzględniane zmiany do zamówień na podstawie tytułu przelewu!

Aktywacja domeny, konta na serwerze lub przekierowania następuje w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym lub jej potwierdzenia.

Abonent ma prawo do:

3.3. korzystania ze swojego konta w okresie aktywacji w ramach jego pełnych możliwości technicznych (innych dla każdego typu serwera), nie może natomiast umieszczać materiałów zabronionych prawem oraz treści pornograficznych

3.4. wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia swojej nazwy i adresu swojego serwisu z listy referencyjnej.

Po wniesieniu opłaty za zlecenie rejestracji domeny Abonent staje się prawnym i fizycznym właścicielem domeny i może nią dowolnie rozporządzać.

Serwer wykupywany razem z domeną jest jej integralną częścią i nie może działać oddzielnie.

Abonent jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji domeny, korzystania z kont, nie naruszając praw osób trzecich oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Wpisanie niepoprawnych danych, jednocześnie naruszenie Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zaprzestania kontynuacji wykonywanej usługi.

Usługodawca zobowiązuje się do wysłania w ciągu 30 dni przed upływem abonamentu faktury pro forma na kolejny okres abonamentowy – drogą poczty elektronicznej na adres podany przez Abonenta. Nie możemy jednak zagwarantować, że Abonent otrzyma i przeczyta taki e-mail. Dlatego obowiązkiem Abonenta jest dotrzymanie terminów płatności przed zakończeniem usługi również we własnym zakresie. Po otrzymaniu wpłaty, ważność usługi zostanie przedłużona o kolejny okres abonamentowy. Jeżeli jednak do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty Usługodawca zaprzestanie wykonywania zlecenia wobec Abonenta. Po otrzymaniu wpłaty po terminie ważności Usługodawca podejmie próby przedłużenia ważności domeny. Jeśli nie będzie możliwości przedłużenia ważności domeny lub jej ponownej rejestracji, Usługodawca zaniecha prób, a opłata na rzecz domeny i serwera przepada na korzyść Usługodawcy.

Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi w okresie opłaconego abonamentu.

4.

Usługobiorca, aktywując Usługę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez systemy informatyczne Usługodawcy, według przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.2014, poz. 1182) oraz przepisów rozdziału 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422).

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych Abonenta i nieudostępniania tych danych podmiotom trzecim. Usługodawca ma jednak prawo i obowiązek udostępniać dane Abonenta poprzez ogólnodostępną bazę WHOIS – w przypadku rejestracji domeny internetowej. Zarówno w przypadku firm jak i osób fizycznych będą to pełne dane – wraz z dokładnym adresem, e-mailem i telefonem kontaktowym. Wyjątek stanowi rejestracja domeny polskiej .pl – dane osób fizycznych nie są udostępniane w bazie WHOIS.

5.

Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowym wystawieniu faktury wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail Usługobiorcy.

Kwota opłaty za wykonaną usługę (rejestrację domen i hosting) jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje.

W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Usługobiorcę, ma On prawo do zamówienia innej Usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub do zwrotu wpłaty.

Jeżeli po wniesieniu przez Usługobiorcę należnej opłaty oraz otrzymaniu przez niego faktury, realizacja Usługi nie będzie możliwa Usługodawca wystawi Usługobiorcy korektę faktury i dokona zwrotu wniesionej opłaty.

Zwrot opłaty następuje dopiero po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia od Usługobiorcy, iż otrzymał on i zaakceptował korektę faktury VAT.

6.

Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy.

Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Abonentowi jeżeli: złamie On postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.

7.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Usługobiorcę spowodowane nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem zleconej Usługi w sytuacjach, w których działanie to wynika bezpośrednio z winy Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

 • nieprawidłowego użytkowania kont,
 • podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta,
 • awarii łączy telekomunikacyjnych,
 • nieprawidłowego działania firm trzecich mających wpływ na usługi oferowane w serwisie Usługodawcy,
 • dostępu do konta Abonenta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła itp.),
 • przerwania wykonywania przez Usługodawcę zlecenia wynikłego z winy Abonenta.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów,
 • usunięcia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub działania Abonenta powodują zakłócenia pracy i stabilności serwerów,
 • zablokowania konta na serwerze w przypadku przekroczenia limitu transferu i nieopłacenia dodatkowego transferu,
 • umieszczenia nazwy Abonenta i adresu jego serwisu www na liście referencyjnej o ile Abonent nie wyraził sprzeciwu.

8.

Starflix Warsaw  zapewnia 30 dniową gwarancję zwrotu pieniędzy dla nowo zarejestrowanych kont.

Jeśli Usługobiorca odstąpi od umowy przed upływem 30 dni, Usługobiorca otrzyma zwrot wniesionej opłaty związanej z nowo zarejestrowanym kontem, z wyłączeniem opłat niezwracalnych.

Opłaty niezwracalne to:

 • Zakup Domeny
 • Prowizje z płatnych przekierowań
 • Usługa hostingu w razie rozpoczęcia korzystania z wyznaczonego miejsca na serwerze, np. Umieściłeś już swoją stronę na serwerze lub utworzyłeś skrzynkę mailową.

W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca wniesioną opłatę tym samym sposobem płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

9.

9.1. Co oznacza “nielimitowany”

Starflix Warsaw nie ogranicza środków, których może używać Usługobiorca.  Starflix Warsaw w trosce o klientów dokłada wszelkich starań, aby zapewnić im maksymalną ilość miejsca na serwerze oraz szerokość pasma potrzebnej do działania ich stron jak najbardziej wydajnie. Poprzez nie ustalanie żadnych limitów na kluczowe środki, możemy zapewnić nieograniczony rozwój stron internetowych naszych klientów. W rezultacie strona internetowa podczas okresu ogromnej popularności nie ma ograniczenia miejsca na dysku i nie zostanie naliczona żadna dodatkowa opłata.

9.2. Co NIE oznacza „nielimitowany”

Starflix Warsaw wykorzystuje złożone mechanizmy ochrony swoich klientów i systemów przed nadużyciami. Oferta Starflix Warsaw nie pozwala Usługobiorcy na nieuczciwe i niekorzystne wpływanie na innych klientów. Usługi Starflix Warsaw są stworzone, aby zaspokoić potrzeby małych, średnich oraz domowych firm na terenie Polski. NIE są stworzone do obsługi firm działających na skalę międzynarodową , dużych przedsiębiorstw oraz nietypowych aplikacji, które powinny pracować na serwerach dedykowanych. Starflix Warsaw dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dodatkowe środki oraz przeniesienie na nowe serwery klientom, którzy używają swoich stron zgodnie z Regulaminem.  Jednakże, w celu zapewnienia jednakowej jakości usług  wszystkim klientom Starflix Warsaw umieszcza zabezpieczenia, które chronią przed zbyt szybkim i nieporządanym wzrostem strony internetowej, który mógłby mieć niekorzystny wpływ na system firmy Starflix Warsaw.

10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.